Coalitieakkoord en Portefeuilleverdeling Arnhem

10 juni 2022

Op 1 juni hebben de fracties van Groen Links, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt het nieuwe coalitieakkoord 2022- 2026 gepresenteerd en gelijktijdig de nieuwe kandidaat-wethouders inclusief portefeuille verdeling bekend gemaakt. “Het uitgangspunt voor het coalitieakkoord is een gezamenlijke visie voor de toekomst van Arnhem: duurzamer, groener, kansrijker en meer verbonden. Dit heeft geleid tot een ambitieus pakket aan plannen voor de komende 4 jaar. Zo wordt er flink geïnvesteerd in bestaanszekerheid, verduurzaming, vergroening, woningbouw en onderwijs.”

In het nieuwe coalitieakkoord wordt voortgebouwd op de bestaande afspraken zoals opgenomen in het Stadsakkoord en de Woondeal. Van de 16.000 woningen (2042) wordt minimaal 50% gebouwd in de categorie betaalbaar en minimaal 30% is een ‘sociale corporatiehuurwoning’. De focus blijft op inbreiding en dus op bouwen binnen de bestaande stad. Bestaande contractuele verplichtingen of eerdere publiek-rechtelijke besluiten worden gerespecteerd.

“Bouwen in natuurgebieden-, parken en ander bestemd groen is uitgesloten tenzij het gaat om (landbouw)grond waar de biodiversiteit juist versterkt kan worden door zowel natuur als woningen toe te voegen.” Het belang van natuur en groen wordt in dit coalitieakkoord nog nadrukkelijker naar voren gebracht; “Kansen die er zijn om groen toe te voegen, benutten we maximaal.” Het college gaat een groennorm hanteren waarbij “elke inwoner van Arnhem vanuit zijn raam minimaal 3 bomen ziet en dat er 30 procent bladerdak in de wijk is en dat er voor iedereen binnen 300 meter van huis een park of stuk van minimaal één hectare aanwezig is.”

Van nieuwbouw, wordt in het kader van de duurzame stad, altijd vereist dat het natuurinclusief, klimaatadaptief en bij voorkeur energiepositief is. Het nieuwe college streeft naar levendige wijken waarin mensen van verschillende achtergronden en inkomens met elkaar samenleven. Om dat te bereiken stuurt het college actief op het divers maken van het woningaanbod in verschillende wijken. Belangrijk instrument om ambities te bereiken is het vormen van een Stadsontwikkelfonds waardoor meer sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd, maatschappelijke functies een plek kunnen krijgen of de openbare ruimte kan worden vergroend. Met het fonds wil het college zorgen dat projecten die kunnen worden versneld, daadwerkelijk sneller worden uitgevoerd en niet stilvallen in tijden van crisis. Om meer te kunnen sturen op de ontwikkeling van de stad wordt een actiever grondbeleid gevoerd. Aandachtspunt bij het uitvoeren van alle woningbouwplanning is de capaciteit om deze mogelijk te maken. Om te voorkomen dat de gemeente de remmende factor is, wordt hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Op het gebied van parkeren komen er lagere parkeernormen voor de hele stad waarbij een zo laag mogelijke norm passend bij de aard van het project en de ligging wordt gehanteerd. Rondom ov-knooppunten en in de binnenstad kan de norm naar nul parkeerplaatsen verlaagd worden (afhankelijk van de doelgroep). Ook het parkeervergunningsysteem en de parkeertarieven worden aangepast gericht op het adagium minder parkeerplaatsen en meer nieuwe huizen.

Wat het effect van dit nieuwe coalitieakkoord precies is op ontwikkelingen en bouwplannen is nog niet scherp. Tijdens het komende Bouwberaad van 7 juli zullen we aandacht besteden aan het akkoord zodat meer zicht ontstaat over de impact van deze koers op de woningbouwontwikkeling.

> Download het Coalitieakkoord en Portefeuille-verdeling hier!

Leontine de Koning,
Programmamanager

 

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital