Het Stadsakkoord Arnhem next step.

30 april 2022

Na het tekenen van het Stadsakkoord op 24 februari is met volle aandacht ingezet op het vervolg van de versnellingsopgave. Naast de bijeenkomsten die behoren bij de afgesproken samenwerkingsstructuur (Kopgroep, Wethouders-overleg en Bouwberaad) staan de diverse verdiepingsbijeenkomsten en kennisbijeenkomsten op het programma.

Wat is er eigenlijk tot dusverre gebeurd & wat gaat er nog gebeuren?

Stadsakkoord wordt getekend
De gemeente Arnhem, woningcorporaties en marktpartijen in de woningbouw slaan hun handen ineen om aan de slag te gaan met het bouwen van voldoende en goede woningen in Arnhem. Daarvoor tekenen zij op 24 februari 2022 een Stadsakkoord, waarin is afgesproken op welke manier ze dat gezamenlijk gaan doen. Het akkoord is nu al door ruim 25 partijen ondertekend. Meer partijen kunnen zich aansluiten.

 

De overleg-cyclus de Woningbouw Versnelling Arnhem.

 

Kopgroep bijeenkomsten
De rol van de Kopgroep is signaleren en duiding geven aan die signalen. Om de zes weken komt de Kopgroep bij elkaar (22 maart, 10 mei , 21 juni). Naar aanleiding van deze bijeenkomsten worden acties, gericht op de woningbouwversnelling in brede zin, in gang gezet. De verdiepingssessie Bouwkosten is hier een voorbeeld van. De dynamiek in de woningbouwontwikkeling is op dit moment zó groot dat nieuwe verdiepingssessies binnenkort te verwachten zijn. In het programma is daarbij altijd ruimte voor actualiteiten. Indien bouwberaadleden behoefte hebben aan een verdiepingssessie dan kan dit altijd worden ingebracht.

Verdiepingssessie Bouwkosten
Naar aanleiding van de sterk stijgende bouwkosten is er op 11 april een Verdiepingssessie Bouwkosten georganiseerd waarbij ontwikkelende partijen, corporaties en de gemeente samen het probleem onder de loep hebben genomen. Een kort verslag hiervan vind je hier. In vervolg op deze sessie worden diverse acties ondernomen waar leden van het Bouwberaad bij betrokken worden.

Resultaten werkontbijt-sessie
Op 2 december 2021 heeft een werkontbijtsessie plaatsgevonden waarbij kansen zijn geïnventariseerd om tot versnelling in de eerste fase van het bouwproces te komen. De uitwerking van deze kansen door de uitwerkingsteams heeft een breed pallet aan mogelijkheden, die tot versnelling leiden, opgeleverd. Een overzicht van alles wat naar voren is gekomen wordt binnenkort geplaatst op deze website. Sommige mogelijkheden zijn of worden direct doorgevoerd, andere verdienen nadere uitwerking. De trekkers van de uitwerkingsteams nemen hiervoor contact op met de diverse bouwberaadleden in mei en juni.

Informatieve kennisbijeenkomst marktpartijen, corporaties en nieuwe gemeenteraadsleden
Op woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad van Arnhem geïnstalleerd. Op dit moment vinden de collegebesprekingen plaats om tot een coalitieakkoord voor de komende vier jaar te komen. In vervolg op de zeer gewaardeerde raadsinformatie-bijeenkomst van 1 februari volgt zo spoedig na de collegevorming een tweede informatieve bijeenkomst om het gesprek tussen raadsleden en ontwikkelende partijen verder voort te zetten. Afhankelijk van de duur van de formatie zal dit vlak voor of direct na het zomerreces plaats vinden.

Bouwberaad
Op 7 juli van 15.30 tot 17.30 vindt het tweede Bouwberaad plaats van dit jaar. Voorafgaand aan het Bouwberaad wordt iedereen weer opgeroepen om de planlijst in Domiporta te actualiseren en aan te vullen. In voorbereiding op het Bouwberaad wordt een stevige analyse gemaakt zodat op 7 juli het gesprek gevoerd kan worden over knelpunten, patronen en benodigde focus.


Meer weten? Neem contact op met programma manager Leontine de Koning!

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital