Gemeente wordt teruggefloten inzake Bouwbesluit

12 januari 2021

Nederlandse gemeenten zijn van groot belang voor het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Zo staan juist de gemeenten aan de lat voor het opstellen en uitvoeren van de Warmteplannen, de Regionale Energiestrategie (RES) en hebben zij een regierol in de transitie naar aardgasvrije wijken. Daarbij bedenken gemeenten uiteenlopende dingen om hun inwoners zover te krijgen hun eigen woning verder te verduurzamen. De vraag is in hoeverre een gemeente verdergaande duurzaamheidseisen aan kopers op kan leggen. Op 9 december jl. deed de Rechtbank Noord-Nederland in dit verband een interessante uitspraak die ziet op de reikwijdte van artikel 122 van de Woningwet.

In het kader van haar duurzaamheidsbeleid heeft de gemeente Tytsjerksteradiel in de duurzaamheidsnota opgenomen de door haar uitgegeven woningbouwkavels standaard te voorzien van een regenwateropvang en -hergebruiksysteem. Een koper van een dergelijk bouwterrein is verplicht dit regenwatersysteem aan te sluiten en voor gebruik gereed te hebben op het moment dat de nieuwbouwwoning zal worden bewoond. De gemeente berekent de kosten die met deze aansluiting gepaard door aan de koper.

Twee bewoners van de betreffende kavels hadden hun twijfels over de juridische houdbaarheid van deze duurzaamheidseis en brachten de zaak aan bij de Rechtbank Noord-Nederland. Is het contractueel bedingen dat kopers van door de gemeente uitgegeven woningbouwkavels een regenwatersysteem moeten afnemen en aansluiten juridisch houdbaar? De rechter oordeelt, in navolging van beide bewoners, van niet.

Het voorschrijven van een regenwatersysteem is volgens de rechtbank wel degelijk aan te merken als een (technisch) bouwvoorschrift, nu dit vergelijkbaar is met voorschriften zoals die in het Bouwbesluit zijn opgenomen over de afvoer van afvalwater, fecaliën en hemelwater. Dit geldt temeer nu een regenwatersysteem na aansluiting onderdeel van de (technische installaties van de) woning uitmaakt.

Lees hier het hele artikel van Edward Brans op Omgevingsweb.nl

Meest gelezen

© Woningmakers Arnhem | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital